Know about our speakers

Bhavana BP

Bhavana BP

Akkai Padmashali

Akkai Padmashali

Dr. Anupama K Malagi

Dr. Anupama K Malagi

Sonali Swami

Sonali Swami

Divya Madhur

Divya Madhur

Pragathi Gowda

Pragathi Gowda