Know about our speakers

Bhavana BP

Bhavana BP

Akkai Padmashali

Akkai Padmashali

Dr. Anupama K Malagi

Dr. Anupama K Malagi

Sonali Swami

Sonali Swami

Divya Madhur

Divya Madhur

Pragathi Gowda

Pragathi Gowda

Know about our speakers

Aravindhan A.

Aravindhan A.

Irfan Sait

Irfan Sait

Yogesh Ojha

Yogesh Ojha

Nehal Kasliwal

Nehal Kasliwal

Subramaniyan T.N.

Subramaniyan T.N.

Wilfred Shreyas

Wilfred Shreyas